Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Програма Развитие на човешките ресурси

Процедура за избор на изпълнител по проект „Провеждане на специфични обучения в “Девижън” ООД“

На 31.08.2018 г. се открива процедура за избор на изпълнител Публична покана „Извършване на 6 вида специфични за конкретното работно място обучения за заети лица – тийм лидери, програмисти, програмисти управление на проекти, специалист тестване на софтуер, Front-end програмисти и съпорт; 2 специализирани чуждоезикови обучения за заети в IT-сферата лица и предоставяне на специфично обучение за технически съпорт за работно място – “Консултант, поддръжка на софтуер” в „Девижън“ ООД за 1 безработно/неактивно лице до 29г.“ по проект BG05M9OP001-1.022-0104-C01 „Провеждане на специфични обучения в “Девижън” ООД“

Приложения: