Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Програма Развитие на човешките ресурси

Считано от 24.04.2018 г. “Девижън” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.022-0104-C01.

Проектът „Провеждане на специфични обучения в “Девижън” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и срокът за неговото изпълнение е 9 месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 105 080.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 73 556.00 лeвa. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 62 522.60 лeвa, а на националното съфинансиране – 11 033.40 лeвa. Проектът на “Девижън” ООД е насочен към постигане на следните главна цел – повишаване на производителността на труда на служителите в Девижън ООД и създаване на подходящи условия за адаптиране и устойчива заетост чрез провеждане на специфични и специализирани чуждоезикови обучения за укрепване на знанията и уменията на служителите, специфични за текущото работно място в предприятието, обучение за бъдещето работно място и осигуряване на заетост на безработно/некативно лице. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват:

 1. Осъществяване на 7 вида специфични обучения
 2. Обучениe на 24 заети лица, които ще надградят уменията и квалификацията си и ще реализират по-висока производителност на техния труд и запазване на своята заетост
 3. Обучение на 16 заети лица на специализиран английски език
 4. Обучение на 1 безработно/неактивно лице, което ще получи нови знания и квалификация за адаптиране към новото работното място
 5. Постигане на така нар. “специфичност” на предложените 7 вида обучения
 6. Откриване на 1 ново работно място посредством сключен 1 трудов договор

Във връзка с проект “Провеждане на специфични обучения в Девижън ООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявяваме свободна позиция за:

Консултант, поддръжка на софтуер

Описание и изисквания:

Девижън ООД e утвърдена българска софтуерна компания. Във връзка с разширяване на дейността си, фирмата търси да назначи на работа Консултант, поддръжка на софтуер, отговарящ на следните условия:

Отговорности:

 • Софтуерна поддръжка
 • Работа в екип
 • Комуникация с клиенти
 • Спазване на фирмените стандарти на работа

Задължителни изисквания:

 • Безработно или неактивно лице до 29 г.

Допълнителни предимства:

 • Студент в областта на информационните и комуникационни технологии или сходна специалност
 • Владеене на английски език

Ние Ви предлагаме:

 • Обучение по специфика на софтуерната поддръжка и технологии на работа на технически съпорт в Девижън ООД в рамките на проект BG05M9OP001-1.022-0104-C01

Ако проявявате интерес, моля изпратете актуална автобиография на български език в периода 01-30.09.2018 г. Подборът ще бъде по документи на база представена автобиография.

Процедура за избор на изпълнител по проект „Провеждане на специфични обучения в “Девижън” ООД“

На 31.08.2018 г. се открива процедура за избор на изпълнител Публична покана „Извършване на 6 вида специфични за конкретното работно място обучения за заети лица – тийм лидери, програмисти, програмисти управление на проекти, специалист тестване на софтуер, Front-end програмисти и съпорт; 2 специализирани чуждоезикови обучения за заети в IT-сферата лица и предоставяне на специфично обучение за технически съпорт за работно място – “Консултант, поддръжка на софтуер” в „Девижън“ ООД за 1 безработно/неактивно лице до 29г.“ по проект BG05M9OP001-1.022-0104-C01 „Провеждане на специфични обучения в “Девижън” ООД“

Приложения: