eu-fund-logoinnov-and-comp-logoСчитано от 29.03.2016 г. „ДЕВИЖЪН” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1144-C01.

Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „ДЕВИЖЪН” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 561 432 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 393 002.40 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 334 052.04 лeвa, а на националното съфинансиране – 58 950.36 лeвa. Проектът на „ДЕВИЖЪН” ООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата. С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на „ДЕВИЖЪН” ООД в град Монтана. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: двукратно разширяване на производствения капацитет за услугите за разработване на софтуерни системи, както в предприятието като цяло, така и в стопанския обект в град Монтана; подобряване на услугите за разработване на софтуерни системи; ръст в приходите от продажби на дружеството с 42% в средносрочен план; постигане на 32% дял на износа общо в приходите, а при услугите по разработване на софтуерни системи – 24%; в средносрочен план постигане на 20,76% вътрешна норма на възвращаемост на проекта; нарастване на производителността на труда с 21,73%; увеличаване на средните генерирани приходи от износ с 25,16% и увеличаване на ефективността на производствените разходи с 17,03%.

На 17.06.2016 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1144-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Девижън“ ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Документация

Решение за прекратяване на процедура

На 06.07.2016 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1144-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Девижън” ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Документация

Считано от 18.01.2017 г. „Девижън” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0218-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът „Внедряване на иновации в “Девижън” ООД” е със срок за изпълнение от 12 месеца, като одобреният бюджет на проекта възлиза на 388 000 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90% или 349 200 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 296 820 лeвa, а на националното съфинансиране – 52 380 лeвa.

Проектното предложение е насочено към постигането на две основни цели –повишаване на иновационната дейност на „Девижън” ООД в областта на специфичната тематична област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии”, и внедряването и пазарната реализация на иновативната мехатронна услуга за дистанционно управление на производствени капацитети на каскадни ВЕЦ в обхвата на приоритетното направление “Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството”. Проектът включва следните дейности: Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната мехатронна услуга.

Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: повишаване на иновационната дейност и конкурентоспобност на „Девижън” ООД; придобиване на ДНА, необходим за внедряването на пазара на иновативната мехатронна услуга; пазарна реализация на иновативен мехатронен продукт (услуга за дистанционно управление на производствени капацитети на каскадни ВЕЦ) от приоритетно направление “Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството” в тематична област „Мехатроника и чисти технологии” на ИСИС, като продуктът ще бъде нов за европейския пазар; постигане на 27% вътрешна норма на възвращаемост на проекта; дисконтиран срок за откупуване на инвестициите (DPP) – 4 години; нарастване на производителността на предприятието вследствие изпълнението на проекта с 31% в рамките на 5 години след приключването му; нарастване на нетните приходи от продажби спрямо общата стойност на проекта с 91% в рамките на 5 години след приключване на изпълнението; разкриване на 2 нови позиции вследствие изпълнението на проекта; пряк положителен ефект към опазването на околната среда и повишаване на ресурсната ефективност; внедряване на еко-иновация по проекта.

Начало на проекта (дата на стартиране): 18.01.2017 г.

Край на проекта (дата на приключване): 18.01.2018 г.

На 18.05.2017 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ПМС 160 и ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0218-C01 по проект „Внедряване на иновации в “Девижън” ООД”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Документация