ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Считано от 29.03.2016 г. „ДЕВИЖЪН” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1144-C01.

Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „ДЕВИЖЪН” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 561 432 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 393 002.40 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 334 052.04 лeвa, а на националното съфинансиране – 58 950.36 лeвa. Проектът на „ДЕВИЖЪН” ООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата. С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на „ДЕВИЖЪН” ООД в град Монтана. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: двукратно разширяване на производствения капацитет за услугите за разработване на софтуерни системи, както в предприятието като цяло, така и в стопанския обект в град Монтана; подобряване на услугите за разработване на софтуерни системи; ръст в приходите от продажби на дружеството с 42% в средносрочен план; постигане на 32% дял на износа общо в приходите, а при услугите по разработване на софтуерни системи – 24%; в средносрочен план постигане на 20,76% вътрешна норма на възвращаемост на проекта; нарастване на производителността на труда с 21,73%; увеличаване на средните генерирани приходи от износ с 25,16% и увеличаване на ефективността на производствените разходи с 17,03%.

На 17.06.2016 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1144-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Девижън“ ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Документация

На 06.07.2016 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1144-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Девижън” ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Документация

Считано от 18.01.2017 г. „Девижън” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0218-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът „Внедряване на иновации в “Девижън” ООД” е със срок за изпълнение от 12 месеца, като одобреният бюджет на проекта възлиза на 388 000 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90% или 349 200 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 296 820 лeвa, а на националното съфинансиране – 52 380 лeвa. Проектното предложение е насочено към постигането на две основни цели –повишаване на иновационната дейност на „Девижън” ООД в областта на специфичната тематична област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии”, и внедряването и пазарната реализация на иновативната мехатронна услуга за дистанционно управление на производствени капацитети на каскадни ВЕЦ в обхвата на приоритетното направление “Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството”. Проектът включва следните дейности: Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната мехатронна услуга. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: повишаване на иновационната дейност и конкурентоспобност на „Девижън” ООД; придобиване на ДНА, необходим за внедряването на пазара на иновативната мехатронна услуга; пазарна реализация на иновативен мехатронен продукт (услуга за дистанционно управление на производствени капацитети на каскадни ВЕЦ) от приоритетно направление “Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството” в тематична област „Мехатроника и чисти технологии” на ИСИС, като продуктът ще бъде нов за европейския пазар; постигане на 27% вътрешна норма на възвращаемост на проекта; дисконтиран срок за откупуване на инвестициите (DPP) – 4 години; нарастване на производителността на предприятието вследствие изпълнението на проекта с 31% в рамките на 5 години след приключването му; нарастване на нетните приходи от продажби спрямо общата стойност на проекта с 91% в рамките на 5 години след приключване на изпълнението; разкриване на 2 нови позиции вследствие изпълнението на проекта; пряк положителен ефект към опазването на околната среда и повишаване на ресурсната ефективност; внедряване на еко-иновация по проекта. Начало на проекта (дата на стартиране): 18.01.2017 г. Край на проекта (дата на приключване): 18.01.2018 г.

На 18.05.2017 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ПМС 160 и ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0218-C01 по проект „Внедряване на иновации в “Девижън” ООД”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Документация

На 20.07.2018 „Девижън” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0178-C01.

Проектът „Разработване на продуктова иновация от “Девижън” ООД” се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), като срокът за неговото изпълнение е 19 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 699 257,12 лева, от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 489 480 лeвa. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 416 058 лeвa (85%), а на националното съфинансиране – 73 422 лeвa. Проектът на „Девижън” ООД е насочен към повишаване на иновационния капацитет на бенефициента с разработването на нова продуктова иновация – услуга на световно ниво Система за прогнозиране на потреблението на ресурси в енергетиката – DENFOR в тематичната област „ИКТ и информатика” на ИСИС и постигне 6-то ниво на технологична готовност по TRL-скалата. DENFOR се състои от хардуер и клауд сървърна инфраструктура с иновативни софтуерни разработки и алгоритми. Услугата притежава уникална характеристика за прогнозиране на потреблението на ресурси чрез самообучение от натрупана база знания и нови данни, не притежавана от алтернативни източници.

На 15.08.2018 г. е открита процедура за подбор на експерти за назначаване на срочен трудов договор по проект BG16RFOP002-1.005-0178-C01 „Разработване на продуктова иновация от „Девижън” ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Информация за условията и начина за кандидатстване е публикувана в Обявата към процедурата (файл Devision_obqva_personal). Краен срок за представяне на документите на кандидатите е 23.08.2018 г.

Приложения:

На 08.11.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0178-C01 „Разработване на продуктова иновация от „Девижън” ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Документация

На 19.03.2019 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0178-C01 по проект „Разработване на продуктова иновация от “Девижън” ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Документация

На 23.07.2019 г. е открита процедура за подбор на експерти за назначаване на срочен трудов договор по проект BG16RFOP002-1.005-0178-C01 „Разработване на продуктова иновация от „Девижън” ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Информация за условията и начина за кандидатстване е публикувана в Oбявата към процедурата (файл Devision_obqva personal). Краен срок за представяне на документите на кандидатите е 31.07.2019 г.

Приложения

Девижън ООД, бенефициент по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-1.005-0178-C01, процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”, Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., открива процедура Избор с публична покана по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160, с предмет: „Услуга за разработване на компоненти от прототип: Софтуерно приложение за Raspberry pi контролер; уеб интерфейс за конфигуриране и получаване на прогнозни данни и клауд сървърна инфраструктура състояща се от клауд базиран модул”

Приложения